Cho P: AAaa x aa. Biết A: cao > a thấp. Xác định tỉ lệ cá thể có kiểu gen aaa?


Câu 1333 Vận dụng

Cho P: AAaa x aa. Biết A: cao > a thấp. Xác định tỉ lệ cá thể có kiểu gen aaa?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xác định tỷ lệ giao tử.

Viết sơ đồ lai → tỷ lệ kiểu gen aaa

Xem lời giải

...