Cho các phép lai sau:(1) 4n x 4n → 4n.               (2) 4n x 2n → 3n.         (3) 2n x 2n → 4n.       (4) 3n x 3n → 6n. Có bao nhiêu phép lai đời con có thể được hình thành do đa bội hóa?


Câu 1337 Thông hiểu

Cho các phép lai sau:

(1) 4n x 4n → 4n.              

(2) 4n x 2n → 3n.        

(3) 2n x 2n → 4n.      

(4) 3n x 3n → 6n.

Có bao nhiêu phép lai đời con có thể được hình thành do đa bội hóa?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đa bội hóa là phương pháp sử dụng hóa chất tác động vào quá trình giảm phân của P, làm tăng gấp đôi số NST trong giao tử.

Xem lời giải

...