Bốn lớp (7(A_1); ,7(A_2);7(A_3);7(A_4) ) trồng được (172 ) cây xung quanh trường. Tính số cây của lớp (7(A_4) ) đã trồng được biết số cây của lớp (7(A_1) ) và (7(A_2) ) tỉ lệ với (3 ) và (4 ), số cây của lớp (7(A_2) ) và (7(A_3) ) tỉ lệ với (5 ) và (6 ), số cây của lớp (7(A_3) ) và (7(A_4) ) tỉ lệ với (8 ) và (9 ).


Câu 13419 Vận dụng cao

Bốn lớp \(7{A_1};\,7{A_2};7{A_3};7{A_4}\) trồng được \(172\) cây xung quanh trường. Tính số cây của lớp \(7{A_4}\) đã trồng được biết số cây của lớp \(7{A_1}\) và \(7{A_2}\) tỉ lệ với \(3\) và \(4\), số cây của lớp \(7{A_2}\) và \(7{A_3}\) tỉ lệ với \(5\) và \(6\), số cây của lớp \(7{A_3}\) và \(7{A_4}\) tỉ lệ với \(8\) và \(9\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Gọi \(x;y;z;t\) lần lượt là số cây trồng được của lớp \(7{A_1};\,7{A_2};7{A_3};7{A_4}\) \(\left( {x;y;z;t \in {\mathbb{N}^*}} \right)\)

+  Áp dụng tính chất về tỉ số các giá trị của hai đại lượng tỉ lệ thuận.

+ Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.