Số lượng học sinh nữ của một lớp trong một trường Trung học cơ sở được ghi nhận trong bảng sau.


Số lượng học sinh nữ của một lớp trong một trường Trung học cơ sở được ghi nhận trong bảng sau.

Câu 13472 Thông hiểu

Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu.

Xem lời giải


Số lượng học sinh nữ của một lớp trong một trường Trung học cơ sở được ghi nhận trong bảng sau.

Câu 13471 Thông hiểu

Tần số tương ứng của các giá trị $15;17;20;24$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đếm xem các giá trị $15;17;20;24$ xuất hiện bao nhiêu lần.

Xem lời giải

...