Điều tra số con trong 30 gia đình ở một khu vực dân cư người ta có bảng số liệu thống kê ban đầu sau đây: Hãy cho biết


Điều tra số con trong $30$ gia đình ở một khu vực dân cư người ta có bảng số liệu thống kê ban đầu sau đây:

Hãy cho biết

Câu 13487 Thông hiểu

Dấu hiệu cần tìm hiểu.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải


Điều tra số con trong $30$ gia đình ở một khu vực dân cư người ta có bảng số liệu thống kê ban đầu sau đây:

Hãy cho biết

Câu 13486 Thông hiểu

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải