So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi 


Câu 135 Vận dụng

So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại tính chất vật lý của este

Xem lời giải

...