Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân phố, ta có kết quả sau:


Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân phố, ta có kết quả sau:

Câu 13530 Nhận biết

Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải


Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân phố, ta có kết quả sau:

Câu 13529 Nhận biết

Có bao nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải


Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân phố, ta có kết quả sau:

Câu 13528 Thông hiểu

Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ với mức điện năng nhỏ hơn \(100\) kwh?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát và đếm số giá trị nhỏ hơn \(100\) trong bảng số liệu

Xem lời giải

...