Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được ghi lại ở bảng sau:


Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Câu 13533 Thông hiểu

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn \(50\,kg.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đếm các giá trị \(x > 50.\)

Xem lời giải


Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Câu 13532 Vận dụng

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu.

Xem lời giải

...