Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:


Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

Câu 13537 Thông hiểu

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải


Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

Câu 13536 Vận dụng

Giá trị lớn nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tìm tần số của nó.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu và giá trị nào lớn nhất.

Đếm xem  giá trị lớn nhất đó xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số.

Xem lời giải


Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

Câu 13535 Vận dụng

Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tìm tần số của nó


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu và giá trị nào nhỏ nhất.

Đếm xem  giá trị nhỏ nhất đó xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số.

Xem lời giải

...