Kết quả môn nhảy cao (tính bằng cm) của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:


Kết quả môn nhảy cao (tính bằng cm) của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

Câu 13542 Thông hiểu

Có bao nhiêu học sinh tham gia kiểm tra?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu và đếm số giá trị của dấu hiệu

Xem lời giải


Kết quả môn nhảy cao (tính bằng cm) của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

Câu 13541 Vận dụng

Bảng tần số:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bảng “tần số” thường được lập như sau:

+ Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng

+ Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dáu hiệu theo thứ tự tăng dần

+ Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.

Xem lời giải


Kết quả môn nhảy cao (tính bằng cm) của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

Câu 13540 Vận dụng

Học sinh nhảy thấp nhất và cao nhất lần lượt là bao nhiêu cm?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu hoặc quan sát bảng tần số ở ý trước

Xem lời giải


Kết quả môn nhảy cao (tính bằng cm) của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

Câu 13539 Vận dụng

Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu và bảng tần số (ở câu trước) để rút ra nhận xét.

Xem lời giải

...