Một xạ thủ thi bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi trong bảng dưới đây:


Một xạ thủ thi bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi trong bảng dưới đây:

Câu 13546 Thông hiểu

Dấu hiệu ở đây là gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải


Một xạ thủ thi bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi trong bảng dưới đây:

Câu 13545 Vận dụng

Lập bảng tần số


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bảng “tần số” thường được lập như sau:

+ Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng

+ Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dáu hiệu theo thứ tự tăng dần

+ Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.

Xem lời giải


Một xạ thủ thi bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi trong bảng dưới đây:

Câu 13544 Vận dụng

Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu và bảng tần số.

Xem lời giải

...