Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nữ và ghi lại ở bảng sau:


Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nữ và ghi lại ở bảng sau:

Câu 13552 Vận dụng

Lập bảng tần số


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bảng “tần số” thường được lập như sau:

+ Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng

+ Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dáu hiệu theo thứ tự tăng dần

+ Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.

Xem lời giải


Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nữ và ghi lại ở bảng sau:

Câu 13551 Thông hiểu

Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Từ bảng tấn số để suy ra số bạn tham gia đo chiều cao

Xem lời giải


Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nữ và ghi lại ở bảng sau:

Câu 13550 Thông hiểu

Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu hoặc bảng tần số

Xem lời giải


Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nữ và ghi lại ở bảng sau:

Câu 13549 Thông hiểu

Có bao nhiêu bạn có chiều cao $143$  cm?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu hoặc bảng tần số

Xem lời giải


Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nữ và ghi lại ở bảng sau:

Câu 13548 Vận dụng

Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát bảng tần số để rút ra nhận xét

Xem lời giải

...