Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:                  


Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:                  

Câu 13560 Nhận biết

Dấu hiệu ở đây là gì?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải


Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:                  

Câu 13559 Thông hiểu

Tìm số trung bình cộng.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tìm số trung bình cộng theo công thức: \(\overline X  = \dfrac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

Xem lời giải


Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:                  

Câu 13558 Vận dụng

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào bảng “tần số” để lập biểu đồ đoạn thẳng và đưa ra một số nhận xét.

Xem lời giải

...