Số cân của 45 học sinh lớp 7 được chọn một cách tùy ý trong số các học sinh lớp 7 của một trường Trung học cơ sở được cho trong bảng sau (tính làm tròn đến kg):


Số cân của 45 học sinh lớp 7 được chọn một cách tùy ý trong số các học sinh lớp 7 của một trường Trung học cơ sở được cho trong bảng sau (tính làm tròn đến kg):

Câu 13566 Vận dụng

Số trung bình cộng là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng công thức để tính trung bình cộng

\(\overline X  = \dfrac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

Xem lời giải


Số cân của 45 học sinh lớp 7 được chọn một cách tùy ý trong số các học sinh lớp 7 của một trường Trung học cơ sở được cho trong bảng sau (tính làm tròn đến kg):

Câu 13565 Vận dụng

Mốt là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

 Quan sát bảng số liệu để tìm mốt. Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”.

Xem lời giải

...