Cho biểu đồ nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một địa phương trong một năm với Ox  là tháng; Oy  là nhiệt độ trung bình (độ C).


Cho biểu đồ nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một địa phương trong một năm với $Ox$  là tháng; $Oy$  là nhiệt độ trung bình (độ C).

Câu 13570 Thông hiểu

Tháng nóng nhất là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát biểu đồ đoạn thẳng

Xem lời giải


Cho biểu đồ nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một địa phương trong một năm với $Ox$  là tháng; $Oy$  là nhiệt độ trung bình (độ C).

Câu 13569 Thông hiểu

Tháng lạnh nhất là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát biểu đồ đoạn thẳng

Xem lời giải


Cho biểu đồ nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một địa phương trong một năm với $Ox$  là tháng; $Oy$  là nhiệt độ trung bình (độ C).

Câu 13568 Thông hiểu

Khoảng thời gian nóng nhất năm là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quan sát biểu đồ đoạn thẳng

Xem lời giải

...