Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của 60 công nhân được cho trong bảng dưới đây (tính bằng phút)


Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của $60$ công nhân được cho trong bảng dưới đây (tính bằng phút)

Câu 13574 Thông hiểu

Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải


Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của $60$ công nhân được cho trong bảng dưới đây (tính bằng phút)

Câu 13573 Vận dụng

Tìm số trung bình cộng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm số trung bình cộng theo công thức: \(\overline X  = \dfrac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

Xem lời giải


Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của $60$ công nhân được cho trong bảng dưới đây (tính bằng phút)

Câu 13572 Vận dụng

Tìm mốt của dấu hiệu


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu để tìm mốt. Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”.

Xem lời giải

...