Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây:


Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây:

Câu 13578 Vận dụng

Chọn câu đúng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quan sát biểu đồ xem có những giá trị nào của dấu hiệu thống kê và tần số tương ứng của các giá trị đó để lập bảng “tần số”.

Xem lời giải


Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây:

Câu 13577 Vận dụng

Điểm trung bình của xạ thủ A và xạ thủ B lần lượt là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tìm số trung bình cộng theo công thức: \(\overline X  = \dfrac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

Xem lời giải


Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây:

Câu 13576 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa theo số trung bình cộng vừa tìm được để nêu ra một số nhận xét.

Xem lời giải