Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là


Câu 136 Nhận biết

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...