Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào?


Câu 1378 Vận dụng

Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Các cá thể đồng hợp tự phối luôn cho ra các cây con giống cây mẹ.

Xem lời giải

...