Cho các biểu thức (3x + 7 + (3)(x); ,(( - 1))(3)(x^2)y( (1 + x + 2y) );3(x^2) + 6x + 1;(((x^2) - 2z + a))((3x + 1)) ) ( (a ) là hằng số). Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?


Câu 13799 Nhận biết

Cho các biểu thức \(3x + 7 + \dfrac{3}{x};\,\dfrac{{ - 1}}{3}{x^2}y\left( {1 + x + 2y} \right);3{x^2} + 6x + 1;\dfrac{{{x^2} - 2z + a}}{{3x + 1}}\) (\(a\) là hằng số). Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.