Tên gọi của este có CTCT thu gọn : CH3COOCH(CH3)2 là:


Câu 138 Thông hiểu

Tên gọi của este có CTCT thu gọn : CH3COOCH(CH3)2 là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...