Các nhà công nghệ sinh học thực vật sử dụng phương pháp dung hợp tế bào trần chủ yếu là để:


Câu 1399 Vận dụng

Các nhà công nghệ sinh học thực vật sử dụng phương pháp dung hợp tế bào trần chủ yếu là để:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dung hợp tế bào trần tạo ra cơ thể lai mang bộ gen của cả 2 loài.

Xem lời giải

...