Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì công thức cấu tạo của este đó là:


Câu 140 Thông hiểu

Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì công thức cấu tạo của este đó là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...