Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là :


Câu 1407 Nhận biết

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là :


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...