Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng ?


Câu 1412 Thông hiểu

Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...