Treo một thanh nam châm ở đầu một sợi dây và cho dao động quanh vị trí cân bằng OA như hình. Dòng điện điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B là:


Câu 14177 Thông hiểu

Treo một thanh nam châm ở đầu một sợi dây và cho dao động quanh vị trí cân bằng OA như hình.

Dòng điện điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...