Một nguyên tử X có số hạt mang điện chiếm 63,04% tổng số hạt và số khối của X là 63. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là


Câu 143132 Vận dụng

Một nguyên tử X có số hạt mang điện chiếm 63,04% tổng số hạt và số khối của X là 63. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

* Tìm các hạt của X dựa vào giả thiết

* Từ giá trị hạt proton viết cấu hình electron của nguyên tử X

* Từ cấu hình electron suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn

- Số thứ tự của ô nguyên tố bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó

- Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tửu của nguyên tố thuộc chu kì

- Xác định số thứ tự nhóm:

+ Nhóm A có cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ns1-2 hoặc ns2np1-6: số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố đó

+ Nhóm B có cấu hình electron lớp ngoài cùng và sát ngoài cùng dạng (n-1)s1-10ns1-2: số thứ tự của nhóm bằng tổng số electron thuộc hai phân lớp (n-1)d và ns. Nếu tổng số electron của nguyên tử là 8, 9, 10 thì nguyên tố đó thuộc nhóm VIIIB; là 11 thì thuộc nhóm IB; là 12 thì thuộc nhóm IIB

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.