Một mắt xích của teflon có cấu tạo là :


Câu 1432 Nhận biết

Một mắt xích của teflon có cấu tạo là :


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...