Một polime Y có cấu tạo như sau: …–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–… Công thức một mắt xích của polime Y là :


Câu 1434 Nhận biết

Một polime Y có cấu tạo như sau:

…–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–…

Công thức một mắt xích của polime Y là :


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...