Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là


Câu 144 Nhận biết

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại tính chất vật lý của este

Xem lời giải

...