Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su Buna-S có công thức cấu tạo là :


Câu 1442 Nhận biết

Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su Buna-S có công thức cấu tạo là :


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...