Dãy công thức hoá học của oxit tương ứng với các nguyên tố hoá học thuộc chu kì 3 là:


Câu 14427 Thông hiểu

Dãy công thức hoá học của oxit tương ứng với các nguyên tố hoá học thuộc chu kì 3 là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại bảng tuần hoàn hóa học

Xem lời giải

...