Cho các chất sau : 1) CH3CH(NH2)COOH          2) HOOC–CH2–CH2–COOH            3) HO–CH2–COOH 4) HCHO và C6H5OH            5) HO–CH2–CH2–OH và p-C6H4(COOH)2 6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC(CH2)4COOH Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là :


Câu 1447 Thông hiểu

Cho các chất sau :

1) CH3CH(NH2)COOH          2) HOOC–CH2–CH2–COOH            3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH            5) HO–CH2–CH2–OH và p-C6H4(COOH)2

6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC(CH2)4COOH

Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là :


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...