Amin là hợp chất khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3


Câu 1449 Nhận biết

Amin là hợp chất khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...