Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este:


Câu 145 Thông hiểu

Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại tính chất vật lý của este

Xem lời giải

...