Khối lượng phân tử của một đoạn mạch polietilen là 420 đvC. Số mắt xích của đoạn mạch này là


Câu 1452 Vận dụng

Khối lượng phân tử của một đoạn mạch polietilen là 420 đvC. Số mắt xích của đoạn mạch này là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

CT của đoạn mạch polime là (-CH2-CH2-)n

=> Mpolime = 28n

Xem lời giải

...