Polisaccarit (-C6H10O5-)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số trùng hợp là bao nhiêu?


Câu 1455 Vận dụng

Polisaccarit (-C6H10O5-)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số trùng hợp là bao nhiêu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

MPolisaccarit = 162n = 162000

Xem lời giải

...