Mắt cận có điểm cực viễn  


Câu 14550 Thông hiểu

Mắt cận có điểm cực viễn  


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...