Chất có công thức tổng quát CnH2n+3N có thể là :


Câu 1456 Thông hiểu

Chất có công thức tổng quát CnH2n+3N có thể là :


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...