Số lượng mắt xích của 1 đoạn mạch tơ nilon-6 là 120. Khối lượng phân tử của đoạn mạch này là


Câu 1457 Vận dụng

Số lượng mắt xích của 1 đoạn mạch tơ nilon-6 là 120. Khối lượng phân tử của đoạn mạch này là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tơ nilon-6 có công thức là (-NH-[CH2]5-CO-)n

Mnilon-6 = 113n

Số lượng mắt xích của đoạn mạch này là 120 → n = 120

→ Mnilon-6 = 113n

Xem lời giải

...