Khối lượng 1 phân tử xenlulozơ là 48600000 đvC. Số gốc glucozơ có trong phân tử xenlulozơ trên là


Câu 1459 Vận dụng

Khối lượng 1 phân tử xenlulozơ là 48600000 đvC. Số gốc glucozơ có trong phân tử xenlulozơ trên là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phân tử xenlulozơ có công thức : (-C6H10O5-)n

M = 162n = 48600000

Xem lời giải

...