Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc I ?


Câu 1460 Nhận biết

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc I ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...