Chất nào sau đây không phải amin bậc II ?


Câu 1463 Nhận biết

Chất nào sau đây không phải amin bậc II ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Amin bậc II là amin có 2 nhóm hiđrocacbon thay thế cho 2H trong phân tử NH3

Xem lời giải

...