Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?


Câu 1467 Thông hiểu

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Bậc amin: là số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon.
- Bậc ancol: là bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm OH.

Xem lời giải

...