Điểm cực Bắc của nước ta là xã Lũng Cú thuộc tỉnh:


Câu 14673 Nhận biết

Điểm cực Bắc của nước ta là xã Lũng Cú thuộc tỉnh:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...