Cứ 25,2 gam cao su buna-S phản ứng hết với 300 gam dung dịch Br2 6,4%. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là


Câu 1468 Vận dụng

Cứ 25,2 gam cao su buna-S phản ứng hết với 300 gam dung dịch Br2 6,4%. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Căn cứ vào cấu tạo ta thấy chỉ có mắt xích –C4H6– phản ứng được với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1.

=> trong 25,2 gam cao su buna-S có chứa 0,12 mol mắt xích butađien

+) mmắt xích stiren = mpolime – mmắt xích butađien

+) tính tỉ lệ mắt xích butađien : stiren

Xem lời giải

...