Đặc điểm nào sau đây không đúng với lãnh thổ nước ta


Câu 14685 Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây không đúng với lãnh thổ nước ta


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...