Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên:


Câu 14702 Vận dụng

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vị trí địa lí trong vùng nhiệt đới

=> nhận được lượng nhiệt lớn.

Xem lời giải

...