Hạn chế nào không phải do hình dạng dài và hẹp của lãnh thổ Việt Nam mang lại:


Câu 14703 Vận dụng

Hạn chế nào không phải do hình dạng dài và hẹp của lãnh thổ Việt Nam mang lại:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...