Đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia?


Câu 14705 Vận dụng

Đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xác định vùng Đông Bắc Cam-pu-chia gần với cảng biển nào nhất.

Xem lời giải

...